Tải Game

Tổng kết Quốc chiến mùa 3

12/11/2017

Tổng kết Quốc chiến mùa 3

Cụm 1

Thục: 26 (Uyển Thành, Võ Lăng, Tương Dương)
- Quốc gia có số thành trì cao nhất (26 thành): toàn quốc nhận thưởng Xu quốc gia x10,000
- Quốc gia chiếm được 3/4 thành chiến lược khi kết thúc: toàn quốc nhận Xu quốc gia x20,000
- Tổng chiến tích TOP50: 121441 - đạt hạng 2: toàn quốc nhận thưởng Xu quốc gia x5000
Ngụy: 19 (Thọ Xuân)
- Quốc gia có số thành trì cao thứ 2 (19 thành): toàn quốc nhận thưởng Xu quốc gia x8,000
- Quốc gia chiếm được 1/4 thành chiến lược khi kết thúc: toàn quốc nhận Xu quốc gia x10,000
- Tổng chiến tích TOP50: 124282 - đạt hạng 1: toàn quốc nhận thưởng Xu quốc gia x10,000
Ngô: 10
- Quốc gia có số thành trì cao thứ 3 (10 thành): toàn quốc nhận thưởng Xu quốc gia x6000
- Tổng chiến tích TOP50: 118448 - đạt hạng 3: toàn quốc nhận thưởng Xu quốc gia x3000

Cụm 2

Ngụy: 24 (Uyển Thành)
- Quốc gia có số thành trì cao nhất (24 thành): toàn quốc nhận thưởng Xu quốc gia x10,000
- Quốc gia chiếm được 1/4 thành chiến lược khi kết thúc: toàn quốc nhận Xu quốc gia x10,000
- Tổng chiến tích TOP50: 127664 - đạt hạng 1: toàn quốc nhận thưởng Xu quốc gia x10,000
Thục: 19 (Võ Lăng, Tương Dương)
- Quốc gia có số thành trì cao thứ 2 (19 thành): toàn quốc nhận thưởng Xu quốc gia x8000
- Quốc gia chiếm được 2/4 thành chiến lược khi kết thúc: toàn quốc nhận Xu quốc gia x15,000
- Tổng chiến tích TOP50: 107995 - đạt hạng 3: toàn quốc nhận thưởng Xu quốc gia x3000
Ngô: 12 (Thọ Xuân)
- Quốc gia có số thành trì cao thứ 3 (12 thành): toàn quốc nhận thưởng Xu quốc gia x6000
- Quốc gia chiếm được 1/4 thành chiến lược khi kết thúc: toàn quốc nhận Xu quốc gia x10,000
- Tổng chiến tích TOP50: 110926 - đạt hạng 2: toàn quốc nhận thưởng Xu quốc gia x5000

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ