Lữ Mông
Thống Soái: 176 (+2.2)
Võ Lực: 237 (+2.98)
Trí Lực: 233 (+2.93)
Phẩm Chất: Thần Tướng
Hệ: Thống Lĩnh Thuẫn Binh.
Tự Tử Minh, danh tướng Đông Ngô, người Nhữ Nam, Phú Bi. Tướng dưới trướng Tôn Sách, đa mưu quả cảm, được phong làm Biệt Bộ Tư Mã. Sau khi Tôn Quyền lên kế vị, ông rất được trọng dụng. Dàn trận Tấn công Kinh Châu trên sông Lục Khẩu, đánh bại Quan Vũ, mở rộng bờ cõi Đông Ngô.